Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот – как да си го набавим?

Какво ми се случва?

Имам желанието да сключа сделка с даден имот, чийто собственик съм самостоятелно или пък в съсобственост с други лица. За това начинание ми е нужно подпечатано удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот.

За какво трябва да внимаваме повече?

Нужно е да посетя конкретната община, в която всъщност се намира недвижимият ми имот и да дам необходимата документация. Все пак трябва да взема под внимание факта, че за да ми бъде издадено удостоверение за данъчна оценка, е необходимо да съм заплатил частта ми от данъка, който е дължим за конкретния недвижим имот. Ако например съм собственик заедно с други хора, трябва да съм изплатил единствено моята част от дължимия данък, но в случай, че съм едноличен собственик на целия имот, е необходимо да заплатя дължимия данък изцяло.

Може да ми бъде издадено свидетелство за данъчна оценка и без да съм платил дължимите такси и данъци към държавата или общината, но само при положение,че сложа подписа си на декларация, с която всъщност опиша че такива задължения съществуват, както и одобрението си бъдещият купувач на недвижимия имот да даде част от цялата сума по подписания договор за продажба, която съответства на публичните ми задължения до конкретния момент на сключване на сделката, по дадената банкова сметка в държавния или общинския финансов бюджет.
Не е необходимо участието на останалите съсобственици на недвижимия имот в цялата процедура по вземане на удостоверение за данъчна оценка, и съответно не е необходимо да се представят каквито и да било пълномощни, с които да се доказва съгласието или участието на останалите съсобственици в цялата процедура.

Трябва да имам предвид, че това удостоверение, ако е издадено до 30 юни, е валидно до същата дата през следващата година, но в случай, че удостоверението е издадено след 30 юни, то е валидно е единствено до края на годината, в която е връчено. При всяко положение, когато задълженията за имота са заплатени в целият им размер и това е отбелязано в удостоверението, неговата валидност е до края на календарната година, в която е издадено.

Поради естеството на дадената услуга за издаване на документ за оценка (данъчна) – тя се предоставя от администрацията на конкретната община, в която е недвижимият имот, размерът на нужните такси и данъци се дефинира от съвета на тази община. Затова е необходимо да проверя в сайта на съответната община или на място, при екипа от общинската администрация, за размера на изискуемите данъци и такси.

Конкретният срок, в който администрацията трябва да ми издаде документа за оценката, е три седмици от подаване на заявлението и другите нужни документи. нашия сайт